TV shows

Production: ERT2
Directed by Panagiotis Kountouras
Presenter: Tasoula Eptakili
Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Tasoula Eptakili
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Tasoula Eptakili
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Tasoula Eptakili
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Panagiotis Kountouras
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Panagiotis Kountouras
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Panagiotis Kountouras
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Panagiotis Kountouras, Eva Theotokatou
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Production: ERT3
 • Directed by Marios Spiroglou
 • Presenter: Kostis Zafirakis
 • Videographer: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis, Kostantinos Nakis, Giorgos Manos
 • Produced by Giouli Papaoikonomou
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Vagelis Moliviatis
 • Production: ERT3
 • Directed by Marios Spiroglou
 • Presenter: Kostis Zafirakis
 • Videographer: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis, Kostantinos Nakis, Giorgos Manos
 • Produced by Giouli Papaoikonomou
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Vagelis Moliviatis
 • Production: ERT3
 • Directed by Marios Spiroglou
 • Presenter: Kostis Zafirakis
 • Videographer: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis, Kostantinos Nakis, Giorgos Manos
 • Produced by Giouli Papaoikonomou
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Vagelis Moliviatis
 • Production: ERT3
 • Directed by Kostantinos Nakis
 • Presenter: Kostantinos Panatsas Papaprilis
 • Presenter: Triantafilos Kotopoulos
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis
 • Editor in Chef: Kostantinos Nakis
 • Produced by Christos Katsis
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Apostolos Kristalidis
 • Production: ERT3
 • Directed by Kostantinos Nakis
 • Presenter: Kostantinos Panatsas Papaprilis
 • Presenter: Triantafilos Kotopoulos
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis
 • Editor in Chef: Kostantinos Nakis
 • Produced by Christos Katsis
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Apostolos Kristalidis
 • Production: ERT3
 • Directed by Kostantinos Nakis
 • Presenter: Kostantinos Panatsas Papaprilis
 • Presenter: Triantafilos Kotopoulos
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis
 • Editor in Chef: Kostantinos Nakis
 • Produced by Mina Afentoudi
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Theodoros Tsiatsios
 • Production: ERT3
 • Directed by Kostantinos Nakis
 • Presenter: Kostantinos Panatsas Papaprilis
 • Presenter: Triantafilos Kotopoulos
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis
 • Editor in Chef: Kostantinos Nakis
 • Produced by Mina Afentoudi
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Theodoros Tsiatsios
 • Production: ERT3
 • Directed by Kostantinos Nakis
 • Presenter: Kostantinos Panatsas Papaprilis
 • Presenter: Triantafilos Kotopoulos
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis
 • Editor in Chef: Kostantinos Nakis
 • Produced by Mina Afentoudi
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Theodoros Tsiatsios
 • Production: ERT3
 • Directed by Kostantinos Nakis
 • Presenter: Kostantinos Panatsas Papaprilis
 • Presenter: Triantafilos Kotopoulos
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis, Drakos Polyxronidis
 • Editor in Chef: Kostantinos Nakis
 • Produced by Mina Afentoudi
 • Boom Operator: Simos Lazaridis
 • Edited by Theodoros Tsiatsios
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Panagiotis Kountouras, Nikos Pitanios
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Produced by Dionysia Arvanitou
 • Production: ERT2
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Panagiotis Kountouras, Nikos Pitanios
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Produced by Dionysia Arvanitou
 • Production: SKAI
 • Directed by Eftixis Mpletsas
 • Presenter: Eftixis Mpletsas
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Produced by Ilektra Asteri
 • Production: SKAI
 • Directed by Eftixis Mpletsas
 • Presenter: Eftixis Mpletsas
 • Director of Photography: Sakis Gioumpasis
 • Produced by Ilektra Asteri
 • Production: SKAI
 • Directed by Panagiotis Kountouras
 • Presenter: Eftixis Mpletsas
 • Drone Operator: Sakis Gioumpasis
 • Produced by Ilektra Asteri